تبلیغات

تعبیر خواب استفراغ - استفراغ کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

استفراغ کردن در خواب بیانگر دور انداختن بخش چندش آور زندگی است. امام صادق (ع) تعبیر خواب استفراغ را توبه کردن، پشیمانی و مضرت می‌دانند.

تعبیر خواب استفراغ سفید - تعبیر خواب استفراغ زرد - تعبیر خواب بالا اوردن بچه - تعبیر خواب استفراغ مرده - تعبیر خواب استفراغ برنج

با مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه باشید. 

برای مشاهده تعبیر خواب سایر موضوعات حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:

ستاره | سرویس سرگرمی - دیدن استفراغ و استفراغ کردن در خواب نمایانگر تخلیه احساسات و ایده‌هایی است که سیستم درونی شخص آن‌ها را آزارنده و یا سمی برای سلامت و رفاه فرد تشخیص می‌دهد.

کارل گوستاو یونگ دیدن استفراغ در خواب را به معانی زیر تفسیر کرده است:

خواب دیدن اینکه استفراغ می‌کنید بیانگر این است که نیاز دارید جنبه‌ای از زندگی تان را که چندش آور است، رد کنید یا دور بیاندازید. احساسات یا مفاهیمی وجود دارد که نیاز دارید با ان روبرو شوید و رهایش کنید. دیدن کسی که در خوابتان استفراغ می‌کند بیانگر ظاهر سازی‌های غلط افرادی است که تلاش می‌کنند از شما سو استفاده کنند.

تعبیر خواب استفراغ کردن

حضرت دانیال گوید: اگر کسی درخواب بیند استفراغ کرد و آسان برمی آمد، دلیل که از معصیت توبه کند. اگر استفراغ نتوانست کرد، دلیل که زیانی به وی رسد و بعضی می گویند، دلیل معصیت است و زیان مال باشد.

تعبیر خواب بالا آوردن خون

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند استفراغ کرد و خون برآمد، دلیل زیان است.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

فقیران خواب استفراغ خون بییند: پول ثروتمندان خواب استفراغ خون ببیند: از یک زخم رنج خواهید برد.

تعبیر خواب استفراغ کردن به روایت امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن استفراغ کردن در خواب بر شش و جه است.

توبه کردن پشیمانی آسیب و زیان فرج ونجات از غم امانت باز دادن گشایش کارهای بسته اگر بیند استفراغ کرد و همچنان خورد، دلیل که چیزی به کسی بخشیده باشد و بازستاند.

دیدن استفراغ در خواب

لیلا برایت می‌گوید: دیدن استفراغ در خواب، نشانه‌ی آن است که شانس به شما رو می‌کند.

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

خواب استفراغ: حوادث مهم در پیش است خوراکی‌ها را استفراغ می‌کنید: شهرت شما رو به تیرگی می‌رود.

تعبیر خواب دیدن استفراغ دیگران

کتاب سرزمین رویاها

دیگران استفراغ می‌کنند: از یک شخص سوم تقاضای ازدواج خواهید کرد.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار