تبلیغات

تعبیر خواب پرنده – دیدن پرنده مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب انواع پرندها و دیدن پرنده مرده در خوابتعبیر خواب پرنده - دیدن پرنده مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پرنده – دیدن پرنده مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

در این پست از بخش تعبیر خواب نسیم فان قصد داریم شما را با تعبیر خواب پرنده آشنا کنیم. دیدن پرندگان حلال گوشت بهتر از پرندگانی هستند که گوشتشان در مذهب ما حرام شده و پرنده زنده بهتر از پرنده مرده است. اما بطور کلی دیدن پرنده در خواب نمادی از اهداف، آرمان ها و امیدهاست. خواب دیدن پرنده ای که صدا می کند یا پرواز می کند. بیانگر لذت ، هارمونی ، وجد ، تعادل و عشق و نگاهی روشن به زندگی است.

تعبیر خواب پرنده

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

پرنده در خواب مراد است مگر پرندگان مکروه مثل کلاغ، جغد، خفاش، کرکس و یکی دو نوع مرغان مرداب زی و مردخوار که در جای خود توضیح داده می شود.

پرندگان حلال گوشت بهتر از پرندگانی هستند که گوشتشان در مذهب ما حرام شده و پرنده زنده بهتر از پرنده مذبوح است و به همین نحو پرنده خوش نقش بهتر است از پرندگان یک رنگ یا پرندگانی که رنگ نامطلوب و غیر طبیعی دارند.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن پرنده در خواب، بر زن زیباروی دلالت دارد. همچنین دیدن پرنده در خواب به سربلندی، شکوهمندی و زینت، و برای بازرگان به سود و منفعت تعبیر میشود.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند پرنده داشت و از دست او بپرید و دیگر بار به دست او آمد، دلیل که حاجت او روا شود. اگر بیند پرید، دلیل که بعضی از مال او برود.

لیلا برایت می گوید:

دیدن پرندگان در خواب، نشانه‏ى موفقیت در انجام کارها است. اگر پرنده‏اى را ببینید که بر روى تخم خود نشسته، به این معنا است که به اهدافتان مى‏رسید.

آنلی بیتون می گوید:

اگر درخواب پرندگانی با بالهایی ریخته و خاموش ببینید ، نشانه رفتار ظالمانه اغنیا با مردم فقیر است .

گرفتن پرندگان در خواب ، نشانه رسیدن به خواسته هاست.

لوک اویتنهاو می گوید :

پرنده : ملاقاتی خوشایندپرندگان در قفس : خبر رسیدن از سوی فرزندانپرندگان گذرا : آرزوهایی که بر آورده خواهند شدپرنده کاکلی پیشرفت سریع السیر ، عشق متقابلتعبیر خواب شکار پرنده

آنلی بیتون می گوید:

اگر کشاورزی خواب ببیند پرندگان را با تفنگ شکار می کند ، نشانه محصول کم و اوضاع نابسامان است .

تعبیر خواب پرنده - دیدن پرنده مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پرنده – دیدن پرنده مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پرواز پرنده

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پرندگان در حال پرواز ، نشانه خوشبختی و پایان وضع نامطلوب زندگی .

لوک اویتنهاو می گوید :

پرنده در حال پرواز : خبرهای خوش

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که پرندهای از آسمان پایین آمد و جلوی او بر زمین نشست یا افتاد، به مژدهای بسیار خوش تعبیر میشود.

تعبیر خواب پرنده در سرزمین رویاها آمده

در سرزمین رویاها آمده:

خواب پرنده :مراقب رقیب باشید .پرنده هائی که خوابیده اند : به شما خبرهای نادرست می دهند .پرنده ها را می کشید : ناکامی بزرگپرنده ها در لانه هایشان : خوشبختی در خانوادهپرنده ها در حال جدال : تغییرات مهم شغلیتعداد بسیاری پرنده : یک گردهمائی بزرگ در خانواده و برد در یک مرافعهپرندگان شب : شادی طولانیپرندگان وحشی : مورد آزار دیگران قرار خواهیدگرفتپرندگان دریائی : ناکامی در کارهاپرندگان حلال گوشت : یک شراکت تشکیل میدهید.پرندگان را در قفس می اندازید : نتایج پوچ در کارهاصدای پرندگان را می شنوید : شادی بزرگ در انتظار شماست .پرندگان را در حال آواز می شنوید : یک هدیه پرارزش دریافت خواهید کرد.صدای یک پرنده شما را به وحشت می اندازد : برای مجردها علامت ازدواج است .یک زن متاهل خواب پرندگانی با پرهای رنگی ببیند :شوهر او مرد با شرف و فروتنی است .یک زن مجرد خواب پرندگان رنگی را ببیند : او با مرد پولداری ازدواج می کند .یک دختر جوان خواب پرندگان زیبا ببیند : او بزودی نامزد خواهد کرد .ثروتمندان خواب پرندگان را ببینند : شانس در کارها به چرخش در می آید .تعبیر خواب پرنده - دیدن پرنده مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پرنده – دیدن پرنده مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پرنده زخمی

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پرنده ای زخمی در خواب ، نشانه آن است که برای فرزند گمراه خود تأسف خواهید خورد .

تعبیر خواب پرنده زیبا

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن پرندگان با بالهای زیبا در خواب، نشانه خوشبختی است.

اگر زنی در خواب پرندگانی زیبا ببیند، نشانه آن است که بزودی همسری دلخواه و ثروتمند خواهد یافت.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب دیدید که پرنده ای دارید به مراد دل خود می رسید بخصوص اگر پرنده خوش رنگ و خوش آواز باشد. این گویای رسیدن به نهایت مراد است و مبارک خوابی است.

تعبیر خواب پرنده در قفس

لوک اویتنهاو می گوید:

پرندگان در قفس: خبر رسیدن از سوی فرزندان

پرنده نشسته: سوگ

تعبیر خواب جوجه پرنده

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر پرنده را با جوجه دیدید صاحب فرزند می‌شوید و اگر چندین پرنده داشتید به مراد می‌رسید و کام شما از چند جهت روا می‌گردد. اگر پرنده ای داشتید که پرید و شما هم به دنبالش رفتید مجذوب می‌شوید یا به سفر می‌روید و اگر این پرنده رفت و باز نگشت به نوشته مجلسی زیان می‌بینید و محتمل خسارت می‌شوید.

تعبیر خواب پرنده فروشی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر خود را در پرنده فروشی مشاهده کردید و آن پرندگان به شما تعلق نداشتند و حتی نمی‌توانستید یکی از آن‌ها را تصاحب کنید موردی پیش می‌آید که از مشاهده کامروائی دیگران حسرت می‌خورید همان طور که در مورد پرواز پرستوها در آسمان گفته شد.

تعبیر خواب تبدیل شدن به پرنده

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی مثل پرنده‌ها پر داری، یـعـنـی به اندازه آن به بزرگی و ریاست و سروری می‌رسی .

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی مثل پرنده‌ای از جائی به جای دیگر می‌پری، یـعـنـی به مسافرت رفته و به اندازه ارتفاعی که پریده‌ای به بلندی و بلندپایگی و والایی و شرافت می‌رسی.

تعبیر خواب صحبت کردن با پرنده

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی پرنده‌ای از آسمان با تو صحبت می‌کند، یـعـنـی شاد و خوشحال می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پرنده با تو صحبت می‌کند، یـعـنـی کار تو بهتر می‌شود و در آن پیشرفت می‌کنی .

تعبیر خواب پرنده - دیدن پرنده مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پرنده – دیدن پرنده مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب بانگ و هیاهوی پرندگان

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیر بانگ و فریاد پرنده خوب است، مگر پرنده‌ای که به او فال بد زده و نحس می‌دانند، که تعبیر شنیدن فریادش، غم و اندوه و مصیبت می‌باشد.

بعضی از تعبیرگران می‌گویند:

اگر ببینی تعداد بانگ و فریاد پرنده عدد فرد می‌باشد، تعبیرش خیر و خوبی است، ولی اگر فرد نمی‌باشد، بیمار می‌شوی و بالاخره بهبود پیدا می‌کنی

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی پرنده‌های فراوانی در جائی بانگ و فریاد و هیاهو می‌کنند، یـعـنـی مصیبتی به وجود می‌آید.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی جوجه‌های پرنده بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که ماتم و مصیبت بوجود می‌آید.

تعبیر خواب مرغ عشق

شاید کمی متعجب شوید اما دیدن جوجه مرغ عشق در خواب به نشانه عشق علاقه و محبت زن و مرد نسبت به یکدیگر است

معبران می گویند: 

دیدن جوجه مرغ عشق ها را در خواب به نشانه ی ارادت قلبی مرد به زن و یا بالاعکس میدانند که در همین مورد توضیحاتی بیشتری داده شده است

اگر کسی ببیند مرغ عشق هایش تخم و سپس جوجه کرده اند به نشانه ی این باشد که در زندگی نسبت به همسر خود وفادار خواهد ماند و محبت به او به خانواده و فرزندانش بیشتر از قبل خواهد شد و برای دختر پسرهایی که مجرد هستند و چنین رویایی را تجربه می کنند به نشانه ی این باشد که رابطه ای احساسی و عاشقانه را با جنس مخالف خود آغاز خواهند کرد

تعبیر خواب پرنده - دیدن پرنده مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پرنده – دیدن پرنده مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب مرغ عشق مرده

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر زنی متاهل چنین رویایی را ببیند به نشانه ی این است که با شوهر خود دچار اختلاف شدیدی میشود که باعث میشود احساسات و عواطف ان ها بسیار کمرنگ و یا سرد شود

اگر مردی متاهل خواب مرغ عشق مرده را ببینید به نشانه ی این باشد که در ماه های آینده از همسر خود جدا شود و یا شاهد یک طلاق در بین اشنایان نزدیک خود باشد.

کشتن و از بین بردن مرغ عشق 

کشتن مرغ عشق در خواب به معنای کشتن احساسات جنس مخالف ما در زندگی می باشد همچنین جدایی غم انگیز شدن و یا گرفتاری و فلاکت معنی دیدن جوجه مرغ عشق مرده در خواب است

شیخ طوسی می گوید:

آواز خواندن مرغ عشق در خواب خوب است چون زندگی خصوصی آرامی را اداره خواهید کرد.

اگر دیدید که از یک پرنده فروشی یک یا چند مرغ عشق خریداری میکنید به وضعی می سید که کسی دیگر باید به شما کمک کند و در زندگی خصوصی شما دخالت نماید.

اگر از روی عمد جوجه مرغ عشق ها را می کشی دلیل نقصان دین و دنیای او بود.

مطالب مرتبط با موضوع اصلی

تعبیر خواب عقاب ، تعبیر خواب پرستو ، تعبیر خواب پروانه ، تعبیر خواب بلبل

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

گرد آوری و تنظیم : نسیم فان

مطالب متنوع دیگر

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (هنوز هیچ امتیازی ثبت نشده)
Loading...

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار