تبلیغات

تعبیر دیدن آب بینی در خواب

تعبیر دیدن آب بینی در خواب

تعبیر دیدن آب بینی در خواب

تعبیر دیدن آب بینی در خوابدر این مقاله از سایت نسیم فان مطالبی در مورد تعبیر خواب آب بینی ارائه شده است .بسیاری از بزرگان از  آب بینی به عنوان فرزند یاد کرده انددر ادامه ابتدا تعبیرهای کوتاهی از تعبیر خواب آب بینی از منابع معتبر علمی و تاریخی و سپس به شرح تعبیر دیدن آب بینی در خواب پرداخته شده است، پس با ما همراه باشید.

تعبیر دیدن آب بینی از نظر دانیال نبی علیه السلام 

آب بینی، دلیل بر فرزند کند.

اگر بیند آب از بینی او همی آمد، دلیل کند که وی را فرزند آید و اگر بیند که از بینی او خل بیرون آمد همین دلیل کند

حضرت دانیال درباره اندازه بینی می گوید:

اگر در خواب ببینی سوراخ بینی تو بزرگ و فراخ شده است، تعبیرش این است که معاش و معیشت تو گسترده و فراخ می‌شود و افزایش می‌یابد، ولی اگر تنگ شده باشد، یـعـنـی در معاش و معیشت خودت دچار تنگنا و مضیقه قرار می‌گیری.

اگر ببینی بینی تو کوتاه شده است، یـعـنـی عیب و نقصی در قدر و منزلت تو وجود دارد. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی بینی تو مثل خرطوم بزرگ شده است (یا مقداری کوچکتر)، یـعـنـی به اندازه آن عزت و مقام تو بیشتر می‌شود و فامیل و بستگانت افزایش می‌یابند .

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که از بینی او آب همی فرود آید، دلیل کند که وامش داده شود و از رنج و سختی و غم بدهد. اگر بیمار بود، شفا یابد.

تعبیر دیدن آب بینی  از دیدگاه محمد ابن سیرین چیست؟

آب بینی در خواب فرزند بود، لیکن

اگر بیند که آب بینی بر اندام وی افتاد، دلیل کند که وی را پسر آید.

اگر بیند که بر زمین افتاد، دلیل کند که دختر آید.

اگر بیند که آب بینی بر زن خویش افتاد، دلیل کند که زن او آبستن گردد، ولیکن فرزند را بیفکند

اگر بیند که زن بر وی آب بینی افکند، دلیل کند که او را پسری آید.

اگر بیند که آب بینی در سرای همسایه افکند، دلیل کند که با زن همسایه خیانت کند،

اگر بیند که آب بینی خود را در بستر مردی افکند، همین دلیل کند.

اگر بیند که آب بینی خود را همی خورد، دلیل کند که او را فرزند شود.

اگر بیند که آب بینی او سیاه و تیره بود، دلیل کند که فرزند او را اندوه و مصیبت رسد.

اگر بیند که آب بینی او زرد بود، دلیل کند که فرزندش بیمار گردد.

خون ریزی بینی در خواب به چه معناست؟تعبیر دیدن آب بینی در خواب

تعبیر دیدن آب بینی در خواب

بعضی از تعبیرگران می‌گویند:

تعبیر خواب خون آمدن از بینی این است که «پادشاه» آنجا به تو مال و اموال می‌دهد.

حضرت دانیال (ع) در باره آب بینی می فرمایند:

اگر در خواب ببینی خون بسیاری از بینی تو بیرون آمده است ولی ضعیف نشده‌ای، تعبیرش این است که مال حرام به دست می‌آوری (خصوصاً اینکه لباس تو خون‌آلود شده باشد) ‌‌‌‌‌یا اگر ببینی خون اندکی بیرون آمده و ضعیف شده‌ای و لباس تو خون‌آلود نشده است، یـعـنـی فقیر و تنگدست می‌شوی و دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی،ولی اگر ببینی مجدداً قوت و نیروی خود را به دست آورده‌ای، یـعـنـی مال و اموال حرام به دست می‌آوری.

تعبیر خواب آب بینی از نظر جابر مغربی:

اگر ببینی خون از بینی تو آمده و تمام بدنت را خون‌آلود نموده است، یـعـنـی مال حرامی به تو می‌رسد،‌‌‌‌‌ ولی اگر بدنت خون‌آلود نشده است، یـعـنـی زن یا فرزندت را از خانه بیرون می‌کنی یا اینکه به آن‌ها صدمه و آسیبی می‌رسد.

اگر کسی در خواب ببیند که از بینی‌اش خون می‌آید، چنانچه به تعبیرگر بگوید که: در خواب دیدم از بینی من خون می‌آید، یـعـنـی مال و اموال زیادی بدست می‌آورد، ولیاگر بگوید که: در خواب دیدم خون از بینی من می‌رود، یـعـنـی مال و اموالش را از دست می‌دهد (بنابراین تعبیرگر باید بنا به جمله‌ای که به او گفته می‌شود تعبیر را بگوید).ا

گر ببینی از بینی تو مقدار کمی خون لخته [خون بسته و منعقد شده] بیرون می‌آید، یـعـنـی همسرت سقط جنین می‌شود و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: فقیر می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

 لینک های مرتبط با تعبیر خواب آب

تعبیر خواب های مختلف درباره تعبیر خواب برداشتن آب و خوردن آب ،تعبیرخواب آب بازی  میتوانید به این لینک ها مراجعه کنید.

تعبیر خروج چیزی از بینی

● مغز:

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مغز تو از بینی بیرون آمده است، تعبیرش این است که شخصی بزرگ و رئیس و سرور به تو سود و فائده می‌رساند.

● موش:

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از سوراخ بینی تو موش بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر که بدکردار است خواهی شد.

● پرنده:

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پرنده‌ای از بینی تو بیرون آمده است، یـعـنـی چهارپائی خواهی داشت و بچه‌دار شده و بچه به دنیا می‌آورد.

● حشره:

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از بینی تو جانور و حشره‌ای بیرون آمده است (مانند کرم، مورچه و…)، یـعـنـی صاحب فرزندی خواهی شد.

● جانور:

کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بعد از عطسه جانوری از بینی تو بیرون آمد، یـعـنـی خداوند به تو فرزندی می‌دهد.

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

مطالب متنوع دیگرتعبیر خواب برداشتن آب و خوردن آب در خوابتعبیر خواب برداشتن آب و خوردن آب در خوابتعبیر دیدن آب در خواب، شنا در استخرتعبیر دیدن آب در خواب، شنا در استخرطرز تهیه خوراک کنگر مجلسی + فیلم آموزشیطرز تهیه خوراک کنگر مجلسی + فیلم آموزشیبیوگرافی سمیرا سیاح + تصاویر جنجالی ویبیوگرافی سمیرا سیاح + تصاویر جنجالی ویطرز تهیه خوراک گوشت مجلسی + فیلم آموزشیطرز تهیه خوراک گوشت مجلسی + فیلم آموزشیخاصیت های روغن گل پامچالخاصیت های روغن گل پامچالتعبیر خواب آب انگور، خوردن انگور به روایت بزرگان علم تعبیر خوابتعبیر خواب آب انگور، خوردن انگور به روایت بزرگان علم تعبیر خوابطرز تهیه فلفل دلمه ای شکم پر (دلمه فلفل) مجلسی + فیلم آموزشیطرز تهیه فلفل دلمه ای شکم پر (دلمه فلفل) مجلسی + فیلم آموزشیتعبیر دیدن آب ایستاده در خواب و معانی آب راکدتعبیر دیدن آب ایستاده در خواب و معانی آب راکدتعبیرخواب آب بازی و آب پاشیدن درخوابتعبیرخواب آب بازی و آب پاشیدن درخواب

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار